Nyhetsdetalj

Minnesanteckningar från möte med fastighetsägare

2019-03-05

Minnesanteckningar från möte med fastighetsägare och boende inom
Karup Nygårds Samfällighetsförening för Avlopp 1, 24/2 -19

Närvarande:
Peter Ljung – ordförande
Pär Cederlund - vice ordförande
Per Hansson - kassör
Ingrid Nord – sekreterare
Sven Persson - ledamot
Dan Berg – suppleant, tillsynsman
Annelie Palm - suppleant

Styrelsen hade inbjudit samtliga fastighetsägare och boende inom området till informationsmöte om det kommunala vattnet / avloppet.
Ca 60 personer kom till mötet.

Styrelsen informerade:
a) anläggningsarbetet är i huvudsak klart. Alla rör är lagda. Vattnet är provtryckt, där var några små missar som är åtgärdade och ny tryckning sker måndag 25/2. Vattenprover är skickade till analys – inget svar än. Från varje gata ligger en slang ut i skogen, vatten rinner hela tiden för att avlufta rören.
Styrelsen och entreprenör Gösta Ahlquist AB väntar på klartecken från kommunen till E-On att höja säkringen till pumphuset. Kommunens ansvariga har ej varit nåbara under veckan. Förhoppningsvis är både provtryckning, vattenprover, kommunalt godkännande och el klart inom ett par veckor, och då är det klart för inkoppling av fastigheterna.
Tillstånd (bygglov, starttillstånd) för varje fastighet måste först erhållas från kommunen. Fastighetsägarna ombedes kontakta Dan Berg för pluggning av det gamla innan det nya kopplas in.

b) vägarna ska åtgärdas. Karup Nygårdsvägen ska asfalteras vid pumphuset. Övriga vägar ska vid behov tillföras mer grus och skrapas. Skogsvägen ska blockeras igen med stora stenar och ev. bommar.

c) hela sträckan utmed Karup Nygårdsvägen, ca 3500m2, skall sås med en blandning av fleråriga blommor samt några ettåriga. Stora Samfälligheten har beviljat pengar till det. Sådd görs senare i vår av Sven Persson.

d) årsavgiften för 2019 föreslås vara 1000kr. Det är beräknat att det gamla systemet kommer hållas igång till halvårsskiftet juni / juli.

Svar på frågor gällande
a) Styrelsen kommer att meddela när vi fått godkännande.
Varje fastighet ansluts separat, så ingen är beroende av sina grannar.
Dispensen gällande brunnslocken är förlängd t.o.m. 2019 enligt tillsynsman.
Budgeten för anläggningen håller. 10% hålls inne till allt är helt färdigt.
De 5000 kronorna som betalades för projektering är förbrukade.

b) Vid pumphuset samlas stora mängder vatten var gång det regnar. Skall tas upp med Gösta Ahlquist AB.
Klagomål och frågor gällande röjning på allmänningarna hänvisades till Stora Samfälligheten.

c) Missnöje från några medlemmar gällande endast blomsådd. Träd är dyrt att plantera och kräver mer arbete. Vind och fåglar kommer plantera en hel del både buskar och träd, så vi avvaktar en tid. Eventuell ytterligare plantering skall tas upp med stora Samfälligheten.
d) I årsavgiften på 1000kr ingår också avveckling av systemet. De gamla tankarna vid pumphuset ska fyllas med grus. Kommunen ansvarar för sluttömning.
Det är oklara besked från kommunen hur man ska göra med brunnarna på tomterna.
Avgiften till Stora Samfälligheten kommer reduceras när vi inte får vatten från dem.
Föreningen kommer att avvecklas när anläggningen är överlämnad till kommunen och all ekonomi redovisad. Lantmäteriet beslutar om datum för avslutande.För styrelsen, 01 mars 2019


Ingrid Nord

« Tillbaka