Nyhetsdetalj

Avlopp 1 - Kallelse

2017-11-16

Kallelse extrastämma 3/12 - 2017, kl 11 på Fritidsgården för Avlopp 1.

Arbetet vid pumphuset skall enligt firma Gösta Ahlquist snart vara färdigt.
Det har tyvärr tagit lite längre tid än beräknat.

Ombildningen av föreningen till en Samfällighetsförening i stället för den gamla LGA-föreningen handläggs av Lantmäteriet. Alla dokument är skickade, men styrelsen har inte något svar än. Vi kan förvänta oss ett svar i början av december.

Som tidigare informerats har styrelsen och arbetsgruppen arbetat vidare med alternativ b från stämman i oktober, ”egen finansiering”.
Den 12 november var representanter från SEB i Fritidsgården. SEB är mycket positiva till att hjälpa oss. De som vill är välkomna att ringa Mats Olofsson, 0411-88 13 64, eller kontakta honom via e-post mats.olofsson@seb.se, oavsett om ni var på mötet eller ej.

Vi påpekar åter att detta arbete endast gäller fram till tomtgräns. För arbete på den egna tomten hänvisar vi till AHA, som har ett nära samarbete med firma Gösta Ahlquist AB.
De fastighetsägare som tänker sälja innan avloppet är klart, ber vi observera att avtalet följer fastigheten. Gör köpare medvetna om detta och lös den ekonomiska biten.

OBS!
Det är viktigt att komma på stämman, eller lämna fullmakt (helst bevittnad), då detta GÄLLER ALLA!

Välkomna!
Styrelsen och Arbetsgruppen

Dagordning

§1. Mötets öppnande.
§2. Val av mötesordförande och sekreterare.
§3. Närvarande och röstberättigade medlemmar.
Debiteringslängden ligger utlagd under mötet.
§4. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning (2 veckor före stämman).
§5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
§6. Anläggning av avlopp enligt alternativ b på föregående stämma, ”egen finansiering”.
§7. Tid och plats för stämmoprotokoll. Max 2(två) veckor enligt stadgarna.
§8. Avslutning.


« Tillbaka