Hjärtligt välkommen till Karups Nygårds samfällighetsförening.

Alla boende i området, både permanent- och fritidsboende, är medlemmar i Fritidssamfällighetsföreningen. Denna förening sköter vägunderhåll, vattenförsörjning, skog och strand, fritidsgård, medlemsregister, medlemsinformation m.m.

Fritidssamfällighetsföreningen debiterar också varje medlem/fastighet den årliga samfällighetsavgiften som för 2016 är fastställd till 2 500 kr.

Därutöver är varje stuga/hus också medlem i/ansluten till Avlopp 1 eller Avlopp 2. Avlopp 1 är en egen samfällighetsförening, benämnd Karup Nygårds 1:a Avloppssamfällighet. Avlopp 2 ingår i Fritidsföreningen som egen gemensamhetsanläggning (GA3) med separat ekonomisk redovisning i Fritidsföreningen.

De som bor på vägarna från Hjortvägen till Kronvägen, alla med infart från Karups Nygårdsvägen, tillhör Avlopp 1 och alla andra tillhör Avlopp 2. Om du är osäker på vilken du tillhör, kan du kontakta någon av föreningarna och fråga. Se kontaktlista. Avloppsanläggningarna har hand om avloppen och ser till att allt avloppsvatten omhändertas. Avloppsanläggningarna debiterar också en årlig avgift.
För 2016 är årsavgiften följande:
Avlopp 1:  3 500 kr.
Avlopp 2:  3 400 kr.

Varje medlem skall alltså betala dels årsavgift till Fritidssamfällighetsföreningen och dels årsavgift till den avloppsanläggning man tillhör. Inbetalningskort för båda årsavgifterna skickas till medlemmen på våren varje år i samband med utskick av kallelser till årsmötena vilka hålls i slutet av mars i båda föreningarna. För att undvika att föreningarna drabbas av extra kostnader ber vi er att betala årsavgifterna senast på de angivna förfallodagarna. Förseningsavgifter debiteras vid för sen betalning.
Protokoll från årsstämmorna sätts upp på anslagstavlorna vid Karups Nygårdsvägen och Kronhjortsvägen.

Protokoll från årsstämmorna sätts upp på anslagstavlorna vid Karups Nygårdsvägen och Kronhjortsvägen.

VATEN, SOPHÄMTNING, AVLOPP, TRÄDGÅRDSAVFALL

VATTENANALYSER
Det finns resultat och analyser på vårt vatten att läsa i nedan PDF filer.
- Rapport Nr 14398570 - Dricksvattenkontroll/analyser
- Rapport Nr 14398571
- Rapport Nr 14167289
- Rapport Nr 14398569
- Rapport Nr 14398572
- Rappor! från inspektion av Karup Nygårds samfällighets vattenverk

VATTENVERK
Vårt vattenverk fungerar utmärkt och vattnet håller hög kvalitet. DET ÄR TOTALT FÖRBJUDET ATT BEVATTNA GRÄSMATTOR OCH RABATTER MED VATTENSPRIDARE. Bevattning av blommor och grönsaker får ske ”för hand”.Anledningen tilll förbudet är att vattenförbrukningen sommartid är fem gånger högre än normalt pga trädgårdsbevattning. Sådana överuttag är inget vattenverk dimensionerat för. Detta kan medföra tryckfall i ledningssystemet men allvarligare är att dricksvattnet kan bli otjänligt, vilket medför att vattenverket enl. lag måste stängas. Pumparna kan också totalhaverera vid så högt vattenuttag. Det är därför mycket viktigt att alla boende i Karup följer denna bestämmelse och låter bli att vattna med vattenspridare. Om man absolut vill vattna sin gräsmatta med vattenspridare rekommenderas medlemmarna att skaffa en egen ”borra”, vilket inte är särskilt dyrt...

AVSTÄNGNINGSVENTILER
Den avstängningsventil för vattnet som finns på varje tomt ansvarar husägaren för, d.v.s. fastighetsägaren måste själv ombesörja att avstängningsventilen stängs av vid ev. reparationsbehov o dyl.

SOPHÄMTNING M.M.
Avgiften för sophämtning står fastighetsägaren själv för. Betalning sker till Sjöbo kommun. Kontrollera att adressändring blir gjord hos kommunen. Information om när soptunnorna töms får du av Sjöbo kommun.På tömningsdagarna skall sopkärlen/sopkärlet vara framkört till tomtgränsen eller stå som längst 5 meter in på tomten.  
Naturligtvis står du själv för att ditt hus är försäkrat och för ditt el-abonnemang.

AVLOPP
Fastighetsägaren ansvarar för avloppsrör, stopp m.m.innanför den egna tomtgränsen och resp. förening ansvarar för motsvarande utanför tomtgränsen. Fastighetsägare/medlem får inte på föreningens bekostnad anlita entreprenör ”utifrån”utan att först ha inhämtat godkännande från resp. tillsynsman eller någon i resp. förenings styrelse

TRÄDGÅRDSAVFALL OCH PLANTERING AV VÄXTER.
Vår gemensamma skog är en s.k. ”skyddsskog” och är certifierad. I skogen växer mycket nässlor vilket är en växt som egentligen inte hör hemma i den typ av skog som finns i Karup. Nässlorna finns p.g.a. att det spridits gräsklipp i skogen. Gräs är kväverikt och då trivs nässlorna och sprider sig snabbt. Det är därför förbjudet att sprida gräsklipp och annat trädgårdsavfall i skogen.Ett bra sätt att ta hand om gräsklipp och mindre trädgårdsavfall är kompostering.

Ris, grenar och annat större trädgårdsavfall måste fastighetsägaren själv frakta bort. Detta kan lämnas på deponeringsstationer/avfallsanläggningar i tätorter, t.ex. Sjöbo/Omma eller i Ystad.
Plantering av växter utanför den egna tomtgränsen är förbjudet.

HYRA AV TILLSYNSMÄN
Vår tillsynsman för skogen hjälper gärna medlemmar som har besvärande eller riskfyllda träd på eller i anslutning sin tomt.
Arvodet för fällning samt bortforsling av virke och grenar är 1 000 kr/timme inkl. moms.
Vill du behålla virket från egen tomt får du virket kapat i 3-meters längder. Har du svårfällda träd i besvärliga lägen kan du få tips på arborist som plockar ner trädet bit för bit. Vi har dessutom tips på entreprenörer för stubbfräsning.

Brännved (huvudsakligen löv) går att beställa för 320 kr/m3 inkl. moms och levereras i 3-meters längder vid tomtgränsen. Hör av dig med dina skogsfrågor till vår tillsynsman för skogen Sven E. Andersson 0703 – 35 95 50.

SKOGSVÅRD

Röjning och gallring pågår löpande inom de bebyggda delarna av området, och likaså utförs röjning och avverkning i de sammanhängande skogspartierna i nordväst. Därutöver utför vi många avverkningsuppdrag hos medlemmar som har igenväxta tomter. Några större allmänna avverkningar är inte planerade. En ny 10-årig skogsbruksplan är upprättad och ligger till grund för de långsiktiga åtgärderna.

Inom hela området finns många stora överåriga björkar där merparten är drabbade av röta i en eller annan grad. Det innebär att de kommer att blåsa omkull inom några år, och utöver skaderisken med okontrollerat fallande träd förlorar föreningen stora värden genom att inte åtgärda i tid - en omkullblåst rutten björk är inte mycket värd då den inte ens duger till ved. De träd som utgör en uppenbar säkerhetsrisk kommer att åtgärdas löpande medan resten avhandlas i skogsbruksplanen.

Vi utför gärna avverkning av träd på eller i anslutning till tomter där träden upplevs som besvärande. Hör av dig så kommer vi ut och gör en bedömning.

Ved huggs löpande under året och finns till försäljning för 320 kr/m3. Det rör sig huvudsakligen om lövved, men även andra träslag kan förekomma.

Vårt motto för skogen är först och främst säkerhet, och därefter att det skall växa något överallt. Vi prioriterar ädellöv, tall och gran samt träd och vegetation som främjar fåglar, vilt och estetik.

För frågor rörande skogen hör du av dig till Sven E. Andersson 0703 – 35 95 50.

BAD & BÅT

Vi har en ”egen” badstrand som är idylliskt belägen vid Sövdesjön. Den har både sandplätt, bad- och båtbrygga, gräs och skuggande träd samt bänkar och eldstad. Dessutom har föreningens medlemmar rätt att fiska utan fiskekort här.
Din hund får ej bada vid badplatsen, men är välkommen att ta ett dop vid Hundbadplatsen som ligger ett stenkast bort.

För allas trivsel har vi dock infört följande regler som gäller vid badplatsen:

BÅTKLUBB:
Det finns två båtbryggor vid Sövdesjön. Dessa sköts och administreras av en Båtklubb.

De medlemmar som äger båtar som de vill placera båtbryggorna måste anmäla och få tillstånd till detta av båtklubben som sköts av tillsynsmannen för strand/bryggor Stig Persson (tel 0416-132 97).

Man blir då registrerad i båtklubben och får betala en mindre årsavgift.
Båtar som inte är registrerade i båtklubben och avgiften obetald bortföres.
Det är förbjudet att förtöja och lägga båtar på sträckan mellan Klingavälsån och hundbadet.

 

 

Det är inte tillåtet att ha med, rasta eller bada hundar på området vid badbryggan. Vi har istället inrättat en speciell hundbadplats vid sjön där alla hundar är välkomna att ta sig ett dopp. Hundbadplatsen finns ”runt hörnan” på sjön enligt följande lägesbeskrivning: Från den lilla parkeringen uppe vid stora vägen går du mot sjön och tar till vänster på stigen strax efter soptunnorna. Efter cirka 50-75 meter finns en lämplig badplats för hunden.

HUNDÄGARE
Styrelsen vill framhålla att du som hundägare och boende i ett skogsområde med vilt har vissa skyldigheter. Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att låta hundar röra sig fritt i skog och mark under tiden 1 mars till 20 augusti. Med detta menas att hunden skall vara kopplad i normallångt koppel. Under övrig tid skall hunden hållas under sådan uppsikt att den hindras från att driva eller förfölja villebråd. På vårt område gäller dock koppeltvång hela året.
Vi vill ocksåuppmana alla hundägare att ”plocka upp” efter sina hundar.

Det är inte tillåtet att ha med, rasta eller bada hundar på området vid badbryggan. Vi har istället inrättat en speciell hundbadplats vid sjön där alla hundar är välkomna att ta sig ett dopp. Hundbadplatsen finns ”runt hörnan” på sjön enligt följande lägesbeskrivning: Från den lilla parkeringen uppe vid stora vägen går du mot sjön och tar till vänster på stigen strax efter soptunnorna. Efter cirka 50-75 meter finns en lämplig badplats för hunden.

Vägar

På områdets vägar, som vi själv sköter, har vi valt en maxhastighet för fordon på 30 km/tim. Vi ber dig att respektera detta. Maxhastigheten har vi valt framförallt p.g.a. säkerhet (barn, vuxna och djur som rör sig i vårt skogsområde) men även för att minimera slitaget på vägarna. Vägunderhåll är dyrt och vi strävar hela tiden efter att hålla kostnaderna nere. I slutändan handlar ju detta om samfällighetens årliga avgift som vi vill fortsätta att hålla så låg som möjligt. Liksom inom andra tätbebyggda områden är tomgångskörning begränsad till en minut. För kalla vintermorgnar kan motor- och kupévärmare rekommenderas.

Medlemmarna uppmanas att parkera sina fordon på den egna tomten. Gästparkeringarna är korttidsparkeringar och är avsedda för besökare. Det är ej tillåtet att parkera/ställa upp fordon över 3,5 ton på P-platserna eller i övrigt inom hela Karups-området utanför egen tomtmark. Detta underlättar framkomligheten för oss och framförallt för räddningsfordon om en olycka varit framme. Det har tyvärr hänt att ambulans och brandkår har haft svårt att hitta till rätt adress vid krissituationer. Räddningstjänsten uppger dock att räddningsfordonen skall hitta rätt. Det ska normalt räcka med att uppge Karups Nygård och gatuadressen men för att vara på den säkra sidan är ett gott råd att, om det är möjligt, möta upp vid den stora vägen (Blentarp – Sövde) och guida rätt.

KLINGAVÄLSGÅRDEN - Fritidsgården i Karups Nygård

Det finns en fritidsgård som du som medlem kan hyra för fester och andra sammankomster. På fritidsgården finns ett utrustat kök, bord, stolar och porslin att tillgå.(för ca 70 pers), samt tre toaletter.
Hyran är 800 kr per kväll/dygn för medlemmar. Därtill kommer en depositionsavgift som återfås efter genomförd städning etc.

Det finns utomhusdansbana (trä) med bord och bänkar med plats för orkester under tak.
- Boulebana
- Grillplats

Du får själv städa efter dig och se till att lokalen återställs i ett gott skick.
Det går även att få hjälp med städningen mot en mindre summa.
Kontakta tillsynsmannen för fritidsgården, Lisbeth Eriksson Hammarberg, för bokning.
Du finner kontaktuppgifter under Styrelse i menyn.

Boulebanan, belägen vid Fritidsgården, kan fritt utnyttjas av föreningens medlemmar.
» Titta här för att se och läsa om kunder som hyrt Klingavälsgården!

FRITIDSKOMMITÉE
Vi har en Fritidskommitté, som anordna olika former av fester, samkväm och trivselkvällar. Information om aktivitet meddelas i Karupsbladet och på föreningens hemsida samt på föreningens anslagstavlor. Medlemmar som har tips på gemensamma aktiviteter är välkomna att höra av sig till någon i Fritidskommittén, se tel.nr på bif förteckning över styrelse, tillsyningsmän m.fl.

ADRESSÄNDRING

För att undvika problem med felaktigt ställda betalningskrav och för att du som boende inte ska missa viktig information etc. vill vi påminna om vikten av att alltid meddela oss om du ändrar adress. Detta gäller naturligtvis om du säljer ditt hus men även om du som fritidsboende ändrar din ordinarie bostadsadress. Anmäl ändringen till Fritidsföreningens kassör.

KARUPSBLADET
Styrelsen lämnar regelbunden information till medlemmarna i Karupsbladet som kommer ut 2 gånger per år. Karupsbladet lämnas i respektive stugas Karupsbrevlåda och finns numera även på föreningens hemsida, uppe i menyn under Karupsbladet

Detta är några av våra gemensamma regler som vi hoppas att alla respekterar. Om vi dessutom visar varandra hänsyn, fungerar det vi har gemensamt bäst.

Än en gång, varmt välkommen till Karups Nygård.

Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar